top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Elke bestelbon/werkbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij de wet.

 

2. Elke bestelling moet uitgevoerd worden tegen kontante betaling bij levering, elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant weigert levering te nemen van het voertuig of van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven; de partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het bedrag van vooraf bepaalde schadeloosstelling te betwisten. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt zal hij wegens de klant een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn. De verkoopsprijzen zullen deze zijn in voege op het moment van de levering.

 

3. Onverminderd de artikelen 1641-1648 B.W. en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot aansprakelijkheid van gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven.

 

4. De zendingen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerde.

 

5. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door de verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

Dent & Car repair kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontvreemding van persoonlijke zaken of gelden in de binnengebrachte wagens ter herstelling. De eigenaar/bestuurder zorgt dat er geen aanleiding is of kan gecreëerd worden.

 

6. Alle belastingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. In geen geval mogen ze direct betaald worden aan een personeelslid, behalve schriftelijke goedkeuring door de Direktie.

 

7. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend binnen de 10 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

 

8. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald zal zijn zal van rechtswege 12% interest per jaar opbrengen, zonder voorafgaande verwittiging, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van €150 voor de interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

 

9. Indien na de tweede herinnering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een geïndexeerde huur van €8 per dag (basis index 130.6 van 1980) in rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten, met ingang op de datum van de tweede herinnering.

 

10. In alle omstandigheden en bij afwijking van art. 1583 B.W. wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

11. In geval van niet-betaling van de facturen op de overeengekomen vervaldag, kunnen wij onmiddelijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. De verkoper zal vanaf dit ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel.

 

12. Het feit dat de verkoper één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

 

13. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

 

14. De microfilms, microfiches, fotokopies, telexen en telefaxen door ons opgesteld hebben bewijskracht zoals originelen.

 

15. Enkel de rechtbanken van Beveren, St-Niklaas en Dendermonde zijn bevoegd in geval van betwisting.

 

16. De algemene voorwaarden welke vermeld zijn op de achterzijde van onze bestelbonnen van nieuwe voertuigen bestemd aan een definitieve consument gelden, voor de materies welke zijn omschreven, bij voorrang op de huidige algemene voorwaarden. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bedingen blijven volledig van toepassing.

17. Uw persoonsgegevens worden door Dent & Car Repair bvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor direct marketing,om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via carrosserie@dcr.be.

Via dat mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op deze website terug onder 'privacy verklaring' & 'cookie policy'.

Dent & Car Repair BVBA

Kluizenhof 7

9170 Sint-Gillis-Waas

03/2270635

BTW nr.: BE 0474.154.608

bottom of page